به گزارش افکارنیوز، آلاسحاق ضمن اینکه در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند بهبود عسگراولادی قرار گرفت، برای وی آرزوی سلامتی کرد.