سيدمحمد خاتمي در گفتوگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس با اشاره به روز قدس و اهميت حضور حداكثري مردم در راهپيمايي روز قدس، اسرائيل را مظهر تجاوز به حقوق انسان و دفاع از فلسطين را دفاع از انسانيترين حق عالم دانست و گفت: اين روز متعلق به همه انساني است كه براي عدالت و انسانيت احترام قائل بوده و از ظلم اشغالگري درگيري و تجاوز بري هستند.

رئيس بنياد باران در ادامه تعيين روز قدس از سوي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران را يك اقدام حكيمانه دانست و افزود: اميدوارم همه ما خصوصا دولتهاي اسلامي اهميت اين روز را درك كنند و بدانند كه مسيري كه امروز در آن حركت ميكنند به هيچ نتيجهاي نخواهد رسيد جزء اينكه بدنامي و نفرت ملتهاي اسلامي را نسبت به خود جلب كنند.