به گزارشافکارنیوز،یک عضو جامعه روحانیت اظهارداشت: با رأی همه اعضاء جامعه روحانیت مبارز حجتالاسلام مصباحیمقدم به عنوان سخنگوی جامعه روحانیت مبارز منصوب شد.