به گزارشافکارنیوز،مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در حکمی محمدرضا خباز را به عنوان معاون امور تقنینی معاون امور مجلس ریاست جمهوری منصوب کرد.

محمدرضا خباز نماینده دوره‌های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی بوده و در حال حاضر نیز به عنوان عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت می‌کند.

وی در سوابق خود، عضویت در حزب اعتماد ملی را نیز دارد.