به گزارشافکارنیوز،اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در خصوص انحلال دبیرخانه جنبش عدم تعهد، گفت: دبیرخانه جنبش عدم تعهد به صورت کلی به هیچ وجه منحل نشده است.

وی افزود: دبیرخانه جنبش عدم تعهد در ریاست جمهوری منحل شده است و ماموریت این دبیرخانه با تصویب رئیس جمهور به وزارت امور خارجه محول شده است.

مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: همه‌کارها و ماموریت‌های دبیرخانه جنبش عدم تعهد از این به بعد بر عهده وزارت امور خارجه است و این وزارتخانه طبق روال خود کارها را انجام می‌دهد، چرا که وزارت امور خارجه در حوزه‌های بین‌المللی کشور، سازمان‌ها و معاونت‌های مسئول دارند و مقرر شد مسئولیت دبیرخانه را نیز پیگیری کنند.

ترکان تاکیدکرد: رئیسجمهور، مسئول جنبش عدم تعهد است، اما این موضوع به معنای این نیست که الزاما همه امور دبیرخانه جنبش عدم تعهد در ریاست جمهوری صورت بگیرد و این کارها طبق روال خود در وزارت امور خارجه انجام میشود و وزیر خارجه وظایف محوله را در سازمان وزارت خارجه انجام میدهد.