به گزارشافکارنیوز،خسرو دانشجو گفت: بله استعفا داده ام و با آن نیز موافقت شده است.

رئیس سابق واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد دلیل استعفای خود را گرفتاری های شخصی عنوان کرد.

وی تاکید کرد: دوشنبه هفته گذشته قبل از اینکه اخوی وی(دکتر فرهاد دانشجو) از دانشگاه آزاد برود، استعفا داده که با آن نیز موافقت شده است.

دانشجو درباره برنامه خود بعد از استعفا گفت: من عضو هیات علمی دانشگاه هستم و به کار خودم باز خواهم گشت.

در حال حاضر معاون دانشجویی واحد علوم تحقیقات سرپرستی این واحد را بر عهده گرفته است.

دکتر فرهاد دانشجو رئیس سابق دانشگاه آزاد چهارشنبه ۲۷ شهریورماه با رای هیات امنا دانشگاه آزاد برکنار شد و دکتر میرزاده به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد معرفی شد.