به گزارش افکارنیوز، دکتر ظریف نوشت: در روز بینالمللی صلح به فرزندان خود بیهوده بودن جنگ، طرد افراطگرایی و ضرورت گفتوگو و تعامل را آموزش دهیم.