به گزارشافکارنیوز،کنت تیمرمن «رئیس بنیاد دموکراسی در ایران» و از عناصر آمریکایی فعال در حوزه براندازی در مصاحبه با فرانس ۲۴ و در پاسخ این سوال که آیا اوباما می‌تواند تهدیدهای تازه خود علیه ایران را عملی کند، گفت: «من به عنوان یک آمریکایی نمی‌توانم به راحتی به این سوال پاسخ دهم اما این را می‌توانم بگویم که در مقطع زمانی کنونی، این‌گونه تهدیدها هیچ اعتباری ندارد.

اوباما چندین بار به طور مستقیم سوریه را به اقدام نظامی تهدید کرده بود اما در آخرین لحظات، تهدید را رها کرد.

وی میافزاید: از این گذشته اکنون خیلی وقت است که از خط قرمز درباره برنامه هستهای ایران صحبت به میان میآید اما هیچ کاری انجام نمیگیرد.