امام (ره) در پاسخ به بازجویش مینویسد: چون استقلال قضایی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند نمیتوانم به بازپرسی جواب دهم. روحالله خمینی.