به گزارشافکارنیوز،بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی با بیان این که روند کار در فعالیت‌های فنی و تحقیقاتی متفاوت از فعالیت‌های دیگر است، اظهار کرد: فعالیت‌های هسته‌یی ایران را باید در این چارچوب دید و نمی‌توان به خاطر چند ماه کاهش فعالیت درباره کلیت کار قضاوت کرد.

کمالوندی با اشاره به برخی انتقادها با توجه به گزارش اخیر آژانس درباره ایران گفت: هرکسی ممکن است برداشت خود را از این گزارش و مطالب ارائه شده داشته باشد اما صنعت هسته‌یی کشور پرتوان و با برنامه از پیش تعیین شده ادامه دارد و منحنی پیشرفت‌های هسته‌یی رو به‌ جلو است.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی تاکید کرد: هرگونه کاهش یا تعطیل شدن فعالیتهای هستهیی را رد میکنم. در هیچ یک از بخش و یا بخشهای مراکز و فعالیتهای هستهیی کاهش و یا تعطیلی وجود ندارد. ماهیت کارهای تحقیقاتی و فنی این است که در یک بخش ممکن است کار به سرعت پیش برود و در جای دیگر کندتر و نمیتوان با بررسی چند ماهه درباره کلیت کار قضاوت کرد.