به گزارشافکارنیوز،ظریف در دیدار با مراجع تقلید رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم ، موضوعات مهم منطقه ای و بینالمللی به ویژه گفتوگوهای جمهوری اسلامی ایران با گروه ۳+۳ را تشریح و از رهنمودهای مراجع بزرگوار قم بهرهمند خواهد شد .