به گزارشافکارنیوز،محمد جواد ظریف در دیدار با این مرجع تقلید گزارشی از آخرین تحولات گفت‌وگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۳ + ۳ و همچنین رویکرد سیاست خارجی دولت یازدهم ارائه کرد.

آیتالله موسوی اردبیلی نیز در این دیدار با تشکر و قدردانی از زحمات ظریف به ویژه در گفتوگوهای اخیر در ژنو ابراز امیدواری کرد که سیاستهای منطقهای جمهوری اسلامی ایران به ویژه در حوزه کشورهای همسایه و مسلمان عربی به وحدت جهان اسلام و برقراری روح تفاهم و همکاری بینجامد.