138579421730397828

جان کری و همسرش در کنار نوه ایرانی – آمریکایی خود

138579429817482034

دکتر والاناهید داماد ایرانی جان کری

همسر، دختر و نوه جان کری وزیر امور خارجه امریکا