افكار نيوز: آيت الله حائري شيرازي به عنوان يكي از چهره هاي ساده زيست حوزه شناخته مي شود.
وی در زمان امامت جمعه شیراز نیز در میان مردم این شهر دوستداران زیادی داشت

/ب+