به گزارشافکارنیوز، یکی از اعتراضات اصلی مردم در روز ۹دی، رفتار آشوبگرانۀ سران فتنه و حامیان آنها بود که در نهان و آشکار موجبات تشدید اهانت به مقدسات و حتی تسهیل آن را فراهم کرده و برخلاف ادعای قانون‌مداری، عیله قانون عمل کرده و از رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، سوءاستفاده می‌کردند.