به گزارش افکارنیوز، عبدالحسین فریدون هر گونه خبر در خصوصتصمیم وزارت علومبه منظور تغییر روسای دانشگاههای تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف را تکذیب کرد.

وی همچنین درباره علت تغییر رئیس دانشگاه گلستان به صورتتلفنی، اظهار داشت: گاهی اوقات ممکن است شرایطی از جمله سفرهای کاری ایجاب کند که با همکاران تماس تلفنی گرفته شود و آنان را در جریان تغییرات قرار داد.

فریدون خاطرنشان کرد: در این مدت تنها یک بار برای تغییر یکی از روسا، تماس تلفنی گرفته شد.