گروه سیاسی

- روزنامه وطن امروز در اعتراض به جزییات منتشر شده از توافق ژنو صفحه اول خود را سیاه منتشر کرد.