به گزارش افکارنیوز، لایحه " اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه - مصوب ۱۳۹۱ - " که بنا به پیشنهاد وزارت امورخارجه به تصویب هیئت وزیران رسیده است از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیحی این لایحه آمده است؛ نظر به اینکه دایره شمول عبارت " سند دولتی(public document) " در ماده(۱) کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه –مصوب ۱۹۶۱ - وسیع تر از اسناد دولتی بوده و شامل سایر اسناد صادر شده در دفاتر اسناد رسمی و انواع گواهی های ثبت شده رسمی نیز می شود که در معنی دقیق حقوقی، سند دولتی محسوب نمی شوند، لذا به منظور رفع ایراد مذکور لایحه اصلاح قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس می شود.

براساس ماده واحده این لایحه، متن زیر به عنوان تبصره(۲) به ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه اضافه و شماره تبصره(۲) فعلی اصلاح می شود.

براین اساس ،ازنظر دولت جمهوری اسلامی ایران،منظور از عبارت "سند دولتی (public document)" در این کنواسیون ،سند رسمی است .