پیتر چیکومبا با اشاره به اینکه نگرانی های خلبانان را درک می کند، گفت با روشی که خلبانان این شرکت برای مطرح کردن مشکلاتشان در پیش گرفته اند، مخالف است.

وی بازگشت خلبانان را به سرکار، نه تنها برای از سرگیری فعالیتهای عادی این شرکت بلکه برای حفظ اعتبار و آبروی شرکت هواپیمایی زیمبابوه ضروری دانست.

خلبان های شرکت ملی هواپیمایی زیمبابوه از روز چهارشنبه برای درخواست پرداخت حقوق معوقه خود اعتصاب کرده اند. شرکت ملی هواپیمایی زیمبابوه بر اثر اعتصاب خلبان ها مجبور شد همه پروازهای داخلی و بین المللی خود را لغو کند. به گزارش خبرگزاری شین هوا از هراره، شورای مدیران شرکت هواپیمایی زیمبابوه هشدار داد اگر خلبانان اعتصاب کننده ظرف بیست و چهار ساعت به سر کارهای خود بازنگردند، اقدام حقوقی علیه آنها انجام خواهد داد.