روزنامه خراسان نوشت:

با وجود گذشت تنها سه ماه از تغییر ریاست در منطقه آزاد کیش، بجز رئیس موسسه ورزش و تفریحات سالم این جزیره همه مدیران ارشد زیر مجموعه منطقه آزاد کیش عوض شده اند.