سایت صدای شیراز مدعی شد: در پی افشاگری مهدی خورشیدی دبیر شورای مشاورین رئیس جمهوری و داماد محمود احمدینژاد ،رییس جمهور به خورشیدی هشدار داد.
احمدی نژاد به خورشیدی گفته که دیگر او را در سفرهای استانی همراهی نکند.او گفته خورشیدی حق ندارد پیرامون مشایی و بقایی حرفهای بی ربط بزند.