به گزارش آریا،در حالي که بر اساس برخي اخبار شوراي نگهبان با سرپرستي احمدي نژاد بر وزارت نفت مخالفت کرده است احتمال معرفي فرد ديگري از دولت براي اين وزارتخانه قوت گرفته است.

در همين حال حضور امروز علي آبادي در کنار رييس جمهور گمانه زني ها در مورد سرپرست شدن او را موجب شده است.