شفاف نوشت:
" م. س " که ۷ ماه پیش به سمت مدیرعاملی بزرگترین واحد صنعتی کشور یعنی مجتمع " فولاد… " منصوب شد پیش ازآن مدیرعاملی شرکت " سنگ … " و " معاون امور… وزارت … " را در سوابق خود به یدک می کشد، ارتباطات بسیار گسترده‌ای با جریان انحرافی دولت برقرار کرده و فعالیت گسترده‌ای در تامین منابع مالی برای این جریان انحرافی به انجام می رساند و به سبب همین همکاری ها و با حمایت سرکرده جریان انحرافی دولت در ماه گذشته سرپرستی " سازمان توسعه و… " را هم به وی واگذار شده است.

ارتباطات گسترده " س " با چند تن از نزدیکان سرکرده جریان انحرافی باعثحمایت همه جانبه این جریان از وی شده است. شنیده ها حاکی است حتی بحثوزارت " س " بر وزارت صنایع و بازرگانی هم ازسوی همین جریان پیگیری و دنبال می شود.

" س " ارتباطات گسترده ای با " م. ش "(دبیرکل شورای عالی ا…) برقرارکرده است به گونه ای که مدیرعاملی یکی از بزگترین و حساس ترین بخش " فولاد … " که بخش عمده‌ای ازعملیات بازرگانی خصوصا بازرگانی خارجی آن را انجام می دهد از سوی " س " به یکی از اقوام نزدیک " م. ش " سپرده شده است.

نام این شرکت " فولاد مت… " است که عملیات بازرگانی شرکت " فولاد … " را انجام می دهد که مدیرعاملی آن به تازگی به " م. مل "(شوهر خواهرم. ش) سپرده شده است.

علاوه بر این " س "، " م. مل " را به سمت رییس هیات مدیره " شرکت آهن و فولاد ص " تهران منصوب کرده است. این شرکت که بخش عمده ای از فروش سهمیه " فولاد … " به آن اختصاص می یابد وظیفه توزیع این سهمیه را به شرکت ها و افراد دیگرعهده داراست وعملاهمه رانت فروش سهمیه " فولاد… " در انحصار این شرکت است.

جالب تراین که " م. مل " عضو هیات مدیره شرکت " فولاد ا " هم شده است. " س " علاوه بر " م. ش " با مدیران دیگراقتصادی آقای خاص(سرکرده جریان انحرافی) هم ازجمله " دکتر ب. ا " مدیرعامل " بیمارستان خصوصی پ " که گفته می شود بخشی از فعالیت های اقتصادی سرکرده جریان انحرافی را به عهده دارد هم ارتباطات گسترده‌ای دارد.

از سویی دیگر گفته می شود با اعمال نفود " س " و ترک مناقصه‏ ‎، معدن " طلای ک " به " ب. ا " واگذار شده است. جالب این که همسر " س " هم درهمین " بیمارستان پ " مشغول فعالیت است.

البته خرید شرکت " فولاد ه " به قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان ازسوی شرکت " فولاد … " نیزحرف وحدیثهای فراوانی را در خصوص نوع مدیریت " س " به همراه داشته است چرا که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت واقعی این شرکت بیشتر از ۷۰۰ میلیارد تومان نبوده است.

افزایش تعرفه ۱۵ درصدی فروسیلیس که فروش آن در انحصار شخصی بنام " ح " است از دیگر مواردی است که در دوران کوتاه مدیرعاملی " س " بر " فولاد … " مساله سازشده است. همین طورمناقصات " طرح ص " " فولاد … " که به شرکت " سی… " واگذارشده دارای شبهات فراوانی است.

گفته مي شود علاوه بر اين" س"همزمان عضو هيات مديره حدود ۱۲ شركت ديگرنيزاست.