به گزارش مهر، درپی انتشارعکسهای نامتعارف وغیرمعمول از نمایندگان در صحن علنی مجلس توسط عکاسان خبری رسانهها مهدی کوچکزاده نماینده تهران پیگیر ارایه پیشنهادی به هیئت رئیسه مجلس است تا به دنبال آن زمان کاری عکاسان در صحن مجلس کاهش یابد.

این نماینده که تا کنون موفق شده بیش از۴۰ امضا برای پیشنهاد خود جمع‌آوری کند و در آن خواستار این شده که زمان حضور عکاسان در ۱۵ دقیقه آغاز جلسه علنی مجلس باشد و پس از آن از حضور عکاسان در صحن مجلس و امکان عکسبرداری از نمایندگان جلوگیری شود.

به گزارش مهر، به نظر میرسد عکسهای منتشر شده از نمایندگان مجلس در رسانه ها که در حین بررسی طرحها و لوایح مشغول انجام امور دیگر از قبیل خواندن روزنامه، مکالمه تلفنی، گپ و گفتهای دوستانه و تشکیل جلسات متعدد در گوشههای پارلمان هستند ، نمایندگان را بر این داشته تا با این پیشنهاد موافقت کرده و پای آن را امضا کنند.