سال هاست که اين شياطين با خرقه هاي صوفيانه به قلندري پرداخته و در لباسي از فرهنگ، وقت و توان جوانان اين مملکت را که سرمايه هاي انساني اين مرز و بوم هستند، وحشيانه به تاراج مي برند و آنان را در حيرتي عميق فرو مي برند و با اين کار، سال ها بر کرسي رياست و مرشدي خويش نشسته و بر اهداف پليد خويش دست مي يابند و هيچ کس نيست که بر آنها نظارت کند!آزمایش در راهپیمایی ضد نظام

یکی از مواردی که فرقه ها ی ضاله هموراه به آن چنگ اندازی نموده اند استفاده از پشتیبانی جریانات خارج نشین و ضد نظام است.

این پشتنیبانی ها به چند صورت متفاوت انجام می گیرد که شامل مورادی همچون پشتیبانی مستقیم از سوی رسانه ها و سازمانهای به اصطلاح حقوق بشری و از سوی دیگر از سوی عواملی می باشد که این فرقه ها به صورت هدفمند به آغوش غربی ها برای پیشبرد اعمال فرقه ای خود گسیل داشته اند یکی از این چهره ها که از سوی فرقه گنابادی با توجه به عدم توفیقات فرقه ای و علمی خود در داخل کشور داشته مصطفی آزمایش است.

مصطفی آزمایش کیست؟

دکتر مصطفی آزمایش که او را سخنگوی سلسله نعمت اللهی گنابادی می‌‌نامند پدیده عجیبی‌ در سلسله گنابادی است نامبرده دارای افکار مارکسیستی است که سر رشته این افکار از عقده های کهنه خبر می دهد.

نامبرده با اینکه موفق به اخذ دکتری می شود منتهی با توجه به بنیه علمی کم نمی تواند به آرزوی دیرینه خود که تدریس در دانشگاه های رسمی باشد نائل شود از همین رو مدتی به همکاری با گروهک منافقین می پردازد و مدتی به عنوان سخنپوی فرقه رجوی فعالیت می نماید.

با توجه به حس جاه طلبی با گروهک نفاق نیز به نتایج قابل توجه ای نمی رسد لذا از منافقین جدا شده و سر مجالی درویشی در می آورد.


در اوخر عمر سلطان حسین نامبرده شروع به تفسیر قران در مجالس درویشی در منزل خود در پاریس می نماید گرچه این جلسات غیر قانونی بود و بدون اجازه که این سنت دیرینه اقطاب این فرقه است که هر کاری باید با اجازه قطب باشد.

منتهی به علت حال بد سلطان حسین کسی متوجه جلسات آزمایش و میانداری او در پاریس نبود.مصطفی آزمایش در حال آواز خوانی در محفل دراویش


بعد از مرگ سلطان حسین با هرج و مرج ایجاد شده در جریانات درویشی و درگیری حاج علی در مسائل داخلی دروایش آزمایش با هماهنگی پازوکی به انتشار فصلنامه عرفان می پردازند که با فضار به حاج علی این فصلنامه در داخل ایران تسوط عوامل فرقه گنابادی توزیع می گردد.


با توجه به خودسری های آزمایش که بر خلاف سنت ماذونیت این فرقه است حاج علی از نامبرده ناراحت شده که در سفر اروپای حاج در آلمان به توبیخ آزمایش می انجامد که همین امر باعثقهر آزمایش از فرقه و بازگشت به پاریش می گردد.


نامبرده با توجه به کینه به دل گرفته بعد از مرگ قصد تجدید بیعت نداشت ولی با تمهیداتی که توسط اطرافیان نورعلی به وی داده شد مانند قول مجاز دانستن وی با نورعلی تابنده بیعت نمود.

اما از دیگر سوی اعضای فرقه که در پاریش با روحیات نمابرده وتخلفات کسترده نامبرده در خصوص عشریه ها درویش داشتند به مخالفت با نامبرده پرداختند.

نامبرده با حمایتهای نورعلی به کسترش دامنه فعالیتهای خود پرداخت و به سخنرانی در اروپا و آمریکا می پرداخت و از سوی دیگر با چاپخانه ای که از تصرفات خود در عشریه های دراویش فراهم نموده بود قدرت چاپ مزخرفات خود را به هر تعداد و تیراژی دارا بود.

یکی از بدعتهای آزمایش ورود عده ای خانم معلوم حال برای نوازندگی در مجالی درویشی بود که مسبوق به سابقه در این فرقه نبود.

با وقوع واقعه قم و تخريب خانه تيمي دروايش آزمايش اين موضوع را بهترين فرصت براي مطرح نمودن خود دانست و شروع به شايعه پراکني و قصه بافي در اين خصوص نمود و هر روز پاي يکي از محافل رسانه اي ضد انقلاب حضور پيدا نمود و به هر چه بيشتر مطرح نمودن خود اقدام نمود.