روزنامه وطن امروز نوشت:

سعید حجاریان که شاگرد مخلص مکتب مثلث‌وار «بشیریه، سروش‌ و جان کین» است ذهنی کاملا استراتژیست‌، برنامه‌ریز و آینده‌نگر دارد. او در طول ۲۰ سال گذشته بر اساس آموزش‌های ارائه شده از سوی جاسوسان آکادمیکی جبهه متحد استکبار جهانی ‌برای ترویج دموکراسی‌ غربی و رها‌سازی کشور از انسداد سیاسی کاذب و خود‌ساخته جریان طالبانی مشارکتی‌ها، برنامه‌های پیچیده بلند‌مدتی را تدوین می‌کند …

سعید حجاریان همواره در طول ۲۰ سال گذشته بویژه ۷،۸ سال اخیر تلاش گسترده‌ای داشته تا برای گذر هوشمند از شرایط کنونی کشور در ابتدا تاملات راهبردی حزب منحله مشارکت را با مهار «۵ ساله» نسبی‌سازی کرده تا در شرایط بهتر و مبتنی بر تئوری «فتح سنگر به سنگر» و در گامی فراتر تاملات جدیدتری را بر دفتر سیاست «رفرمیسم درونی انقلاب اسلامی از طریق انتخابات رسمی» و «توانمند‌سازی شبکه سازما‌ن‌های مردم‌نهاد وابسته به غرب برای ایجاد و حفظ جامعه مدنی آمریکایی در ایران» تقریر کند …

سعید حجاریان میکوشد با شناسایی دقیق ظرفیتهای پایانناپذیر موجود در متن نظام جمهوری اسلامی برنامههای براندازانه ۵ سال آینده حزب منحله مشارکت را در چند نتیجه راهبردی موقتا خلاصهسازی و کلید بزند.