در همین زمینه، با تبلیغ لینک چت آنلاین با مقامات آمریکایی در سایت صهیونیستی بالاترین، از فرصت استثنایی برای دریافت ویزای آمریکا سخن به آمده است.

به گزارش عروج، این در حالی است که وزیر محترم اطلاعات و مقامات امنیتی درباره این گونه دام افکنی ها هشدارهای مؤکدی داده اند.

بدیهی است دانشجویان و نخبگان عزیز باید هر چه بیشتر در خصوص این گونه اقدامات حساسیت به خرج دهند تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند.