سایت خودنویس در مطلبی نوشت، منادیان گفتمان اصلاحطلبی ۷۶ در غیاب رهبران جنبش و به منظور سیطره مجدد بر جنبش آزادیخواهی و انحراف آن از اهداف حقطلبانه، به شدت فعال شدهاند.

به گزارش «جوان آنلاین»، این سایت همچنین با بیان اینکه اصلاح طلبان در راستای این هدف خود تاکتیک های چندی را در نظر گرفته اند، یکی از این تاکتیک ها را «حرکت با چراغ خاموش» عنوان کرده و در این زمینه نوشته است:

این جریان از شفافیت و صداقت تا جایی که امکان داشته باشد، پرهیز می‌کند و در اعلام مواضع به کلی‌گویی مبادرت می‌ورزد. تیغ تند حملات این دسته از افراد در بهترین حالت متوجه دولت محمود احمدی‌نژاد است و از پاسخ صریح به نقش مسئولان دیگر دوری می‌کنند.

همچنین در بخش دیگری از این اعلامیه ادامه کسب مشروعیت از رهبران فرقه سبز تاکتیک دیگر اصلاح طلبان عنوان شده و در توضیح این تاکتیک آمده است: از مشخصات مهم دیگر این جریان فکری و سیاسی، تلاش گسترده در کسب مشروعیت برای خویش از قبال مبارزات حق‌طلبانه رهبران جنبش سبز است. به عبارت دیگر این طیف سیاسی، به‌جای موضع‌گیری صحیح و کسب مشروعیت و اعتبار از قبال مبارزات خود و به‌ویژه از طریق مبارزات حق‌طلبانه که وجه بارز حرکت جنبش آزادی‌خواهی کنونی است، سعی می‌کند خود را به نحوی در پشت رهبران دربند جنبش سبز پنهان نماید و از این اسطوره‌های دربند برای خویش کسب مشروعیت و اعتبار نماید.

این سایت همچنین در ادامه با باین اینکه تمامی هدف اصلاح طلبان بازگشت به قدرت است،تصریح کرده است: از این رو این جریان همواره بر لزوم مرز بندیهای بیمورد سیاسی تکیه میکند، در تمامی نوشتار و گفتار این طیف سیاسی به نحوی مرزبندی با دیگر گروههای سیاسی-اجتماعی به چشم میخورد .