بنابر نوشته پایگاه اتاق فکر لندن، "سایت گویا نوشته است يکی از سرداران سپاه در يک محفل خصوصی مدعی شده است که اسفنديار رحيممشايی، رئيس دفتر محمود احمدینژاد، از چند روز پيش بهشدت تحت نظر و کنترل است و بهزودی به صورت علنی و با اعلان رسمی دستگير میشود."

به گزارش جهان، این ادعا در حالی مطرح شده که پیش از این هم علیرضا نوری زاده، از فعالان سرشناس جریان ضدانقلاب مدعی شد که " فرمان دستگیری مشایی صادر شده اما هنوز زمان اجرای آن فرانرسیده است. "

البته سایت روزآنلاین هفته گذشته حتی ادعا کرده بود که مشایی دستگیر شده و در بازداشت به سر می برد.

مجموعه این ادعاهای مشابه در شرایطی با حجم گسترده مطرح می شود که علی شکوری راد از فعالان جریان فتنه روز گذشته ادعای اتحاد اپوزیسیون ضد نظام با جریان انحرافی را مطرح کرد.

بر این اساس است که برخی ناظران سیاسی اخبار همزمان و مشترک جریان ضدانقلاب را پروژه ای برای کمک به وضعیت فعلی جریان انحرافی توصیف می کنند چرا که ضدانقلاب تقویت این جریان را به سود خود می داند.