وطن امروز:حسین کروبی، پسر مهدی کروبی که با یک سایت اپوزیسیون گفتوگو میکرد به ماجرای تلاش مادرش برای پیدا کردن خانهای جدید پرداخته است.

حسین کروبی، پسر مهدی کروبی همچنین در بخش دیگری از مصاحبه، با یادآوری خروج فاطمه کروبی از منزل و تلاش برای پیدا کردن یک خانه جدید، خبر داده که هیچکس حاضر نیست منزلی به آنها اجاره دهد.

وی در این زمینه میگوید: اکنون مادرم مجددا دنبال مکان دیگری هستند اما مشکل اساسی این است که مالکان حاضر به اجاره و رهن دادن منزلشان نمیشوند.کروبی در بخش پایانی مصاحبه خود با سایت جریان فتنه مستقر در لندن در پاسخ به سوالی درباره فضاسازی و ادعاهای چند ماه پیش خود درباره انتقال پدر و مادرش از منزل به زندان یا خاموش بودن چراغهای منزل، به طور کلی منکر این قضیه شده و برای توجیه سخنان پیشین خود گفته است: نیروها پنجرهها را بسته و روی آنها را پوشانده بودند که هیچ نوری از منزل خارج نشود(!) لذا هیچگونه علامتی که مبنی بر حضور این عزیزان در منزل باشد وجود نداشت و ما تصور میکردیم هیچ کسی در منزل نیست. حتی ماموران چراغهای پارکینگ و راهروها را نیز خاموش کرده بودند.