نورالله حیدری دستنایی افزود: كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به هیچ عنوان با تاسیس دانشگاه توسط جریان آقای مشایی موافق نیست زیرا حواشی بسیاری ایجاد كرده است.

به گزارش مهر، وی با تاکید بر اینکه ساحت علم و دانشگاه کشور نباید به این مسائل آلوده شود افزود: مگر افرادی که اهل تاسیس دانشگاه هستند کم داریم که این جریان بتواند و بخواهد دانشگاه تاسیس کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این فرد دارد به همه زمینه ها از جمله دانشگاه، سیاست، جامعه، ورزش و سایر امور کشوری وارد می شود. این در حالی است که نباید به اموری که در شأن این فرد نیست ورود پیدا کند.

وی خاطرنشان كرد: به همین دلیل كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسه ای، راز و رمزهای نهفته در تاسیس این دانشگاه را بررسی می كند.