همزمان با رسیدگی بودجه سال ۹۰ در مجلس شورای اسلامی شنیده ها حاکی از این است که بنیاد امور بیماری های خاص که با مدیریت خانم فاطمه هاشمی اداره می شود در سال جاری افزایش بودجه قابل توجه ای داشته است .

به گزارش بی باک، این موضوع در حالی است که مدیر فوق بر اساس اخبار رسانه ها طی سال گذشته بصورت مکرر به کشورهای خارجی سفر داشته است و حتی قصد خرید منزل در خارج از کشور را نیز دارد.

از این موضوعات که بگذریم در برخی معابر با نصب صندوق هایی روبرو می شویم که مخصوص جمع آوری کمک های مردمی این بنیاد است و توسط پرسنل خود بنیاد در آخر هر ماه شمارش می شود.

نکته قابل توجه در خصوص این بنیاد، عدم نظارت بر عملکرد مالی و بودجه ای آن می باشد که تاکنون هیچگونه اعلام رسمی پیرامون هزینه های آن به مرجعی صورت نگرفته است و حتی برخی شواهد حاکی از انتقال برخی وجوهات از این بنیاد به مرکز ملی سرطان - که مدیریت آن بر عهده محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی است - می باشد که این مرکز نیز هم اکنون در خارج از کشور در حال ساخت و تجهیز درمانگاه و بیمارستان است.