بعضی وقت ها شیرین کاری به حد سیاه بازی تنزل می یابد از جمله آنجا که شبه اصلاح طلبان فراری وامانده، برای اپوزیسیون ضد انقلاب دلسوزی و چاره جویی می کنند.

سایت جرس(ارگان حلقه از هم پاشیده لندن) که به صورت زیگزاگی میان وفاداری به قانون اساسی و هم کاسگی با اپوزیسیون ضد انقلاب در تردد بوده، این بار به نسخه پیچی برای اپوزیسیون پرداخت. جرس با «رژیم دیکتاتوری منفور» معرفی کردن جمهوری اسلامی می نویسد: مدت هاست این پرسش منطقی در اذهان مطرح است که چرا سی سال پس از استقرار چنین رژیمی، هنوز اپوزیسیون نتوانسته کوچک ترین گام مثبتی در تقابل با رژیم بردارد؟ این پرسش جداً جای طرح دارد تا بلکه با شناخت نقاط ضعف چاره اندیشی و رفع معضل شود.

آیینه چون عیب تو بنمود راست
خودشکن آیینه شکستن خطاست.
هر چند که به وضوح آشکار است به دلیل بیگانگی عنصر ایرانی به ویژه اپوزیسیون با مقوله انتقاد و انتقادپذیری نگارش این مقاله تیرهای بلا را از هر سو به سمتم روانه می کند، اما غیر از این چاره ای نیست. ذیلاً اهم انتقادات وارده بر اپوزیسیون را برمی شمریم.

عدم درک واقع بینانه از شرایط جامعه ایرانی، بیگانگی با فرهنگ دموکراتیک، جزم اندیشی و مطلق نگری، خودمحوری و انحصارطلبی و رکود، جمود و عدم اقدام عملی.
جرس آنگاه تمام گروهک های ضد انقلاب را دعوت به وحدت کرده و می نویسد: در حالی که عملاً در ایران اصلاح طلبان از سوی رژیم فلج شده اند، اما متأسفانه اپوزیسیون خارج از کشور به جای شناخت دقیق الگوی جامعه شناسی سیاسی ایران و تشخیص درست دوست از دشمن و یارگیری از تمام گروه ها بر علیه انحصارطلبان حاکم با نابخردی ناموجه و غیرقابل فهمی در تلاش است تا با طرح اتهامهای مختلف و حملات بی وقفه بر علیه اپوزیسیون داخل کشور که در حال پرداخت بیشترین هزینه در مبارزه با جناح حاکم است، آنها را به داخل جناح حاکم براند. حتی در میان خود گروه های اپوزیسیون خارج از کشور نیز با نقب زدن دایمی به تاریخ نزاعی آشتی ناپذیر در جریان است که واقعاً جای تأسف دارد، به طوری که گروه های سلطنت طلب و کمونیست در حال کوبیدن یکدیگر، هر دو بر علیه جبهه ملی، هر سه مخالف مجاهدین خلق و همگی در حال حمله به اپوزیسیون داخلی یا همان اصلاح طلبان پیشین هستند.

این نسخه پیچی جرسی ها در حالی است که بنا بر برخی گزارش ها اختلافاتی میان کدیور و مهاجرانی بروز کرده و به همین دلیل هم مدت هاست که مهاجرانی در جرس آفتابی نمی شود. اکبر گنجی و سروش هم پیش از این از اتاق فکر لندن اعلام جدایی کرده بودند.