افكار نيوز- پادشاه عربستان ميان زنان


این عکس به جهت حضور ملک عبدالله پادشاه عربستان در جمع زنان عربستانی که عده‌ای بدون پوشیه و عده‌ای نیز با حجاب نامناسب بودند موجب ایجاد حواشی برای وی شد.

حضور مردان در جمع زنان عرب به این صورت متداول نبوده ولی در خارج از مرزهای عربستانی مشکلی حتی در دست دادن مردان با زنان وجود ندارد!/ب.