منصور اسانلو، رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد و حومه تهران، بعدازظهر پنجشنبه با قرار کفالت به طور موقت از زندان آزاد شد.

به گزارش فرارو، منصور اسانلو آخرین بار در تابستان ۱۳۸۶ پس از بازگشت از لندن و شرکت در اجلاس سالیانهی اتحادیه بینالمللی کارگران حمل و نقل، در تهران بازداشت شد.