فتنه گران و جريان انحرافي از امشب و در برنامه هاي ارتحال امام قصد دارند با توهين به برخي شخصيت ها و شعارهاي انحرافي آن را به گردن نيروهاي متدين و حزب اللهي انداخته و از اين طريق ادعاي مظلوم نمايي كنند.

به گزارش خبرنگار فارس، فتنه گران و جریان انحرافی برای انجام چنین ترفندی سازماندهی کرده و قصد ایجاد التهاب و سوء استفاده سیاسی از مراسم ارتحال امام را دارند. از جمله این برنامه ها سر دادن شعار علیه نزدیکان رئیس جمهوری و تحریک وی به پاسخگویی در این باره می باشد.
فتنه گران و جریان انحرافی از امشب و در برنامه های ارتحال امام قصد دارند با توهین به برخی شخصیت ها و شعارهای انحرافی آن را به گردن نیروهای متدین و حزب اللهی انداخته و از این طریق ادعای مظلوم نمایی کنند.
رئيس جمهوري امشب در حرم حضرت امام ايراد سخنراني مي كند.