به گزارش افکارنیوز، وی که در بازدید از کتابخانه ملی سخن می‌گفت، افزود: رهبری هم راضی نیستند که در سال فرهنگ ما دنبال این باشیم که کسانی که خوب می‌خوانند را از میدان به در کنیم و یا خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند را نگذاریم ظاهر شوند.

هاشمیبا بیان اینکه باید مصداق فرهنگی را که رهبری در نظر دارند پیدا کرده و انجام دهیم، خطاب به اصحاب فرهنگ و هنر گفت؛ من کمک می‌کنم و شما هم این کار را شروع کنید.

اشاره آقای هاشمی برای نجات فرهنگ در حالی است که برخی دولتمردان همراه وی - نظیر خاتمی و مهاجرانی - اساسا منکر موضوع تهاجم فرهنگی بودند و به ولنگاری فرهنگی و عدم مقابله با علت‌های هرز این عرصه اعتقاد داشتند.

از سوی دیگر اظهارات آقای هاشمی فاقد دقت و استدلال فقهی و شرعی است. این تعبیر که «کسانی که خوب می‌خوانند» در ضوابط دینی و فقهی چه مفهومی دارد؟ و کدام هنرمند را به خاطر خوب خواندن از میدان به در کرده‌اند؟ آیا خواننده‌ای که در شبکه دولتی انگلیس، مجیز رژیم‌ پهلوی را می‌گوید قابل تکریم است؟ و از طرف دیگر کجای اسلام ملاکی با این مضمون قید شده که «خانم‌هایی که قیافه زیبایی دارند باید ظاهر شوند» و یا کجای این مملکت از ظاهر شدن یک خانم به صرف قیافه زیبا جلوگیری شده است؟ اما اگر منظور خودآرایی و خودنمایی است که منطق قرآن دراین‌باره روشن است مگر اینکه بخواهیم اجتهاد مقابل نص کنیم.

و بالاخره باید گفت بخشی از شکل فرهنگ کشور ما کاربست این قبیل ادبیات و ترویج آشفتگی فرهنگی است که نه تنها کمکی به رونق فرهنگ اسلامی - ایرانی نکرده بلکه زحمت افزا نیز شده است. در حقیقت شبههافکنی و ایجاد ابهام و سردرگمی، از سوی برخی نخبگان، بخشی از رنج بزرگی است که مردم ما در حوزه فرهنگ متحمل شدهاند.