در همین راستا این جریان به تازگی تعداد زیادی جزوه و روزنامه های تك برگی تحت عنوان صرفاً جهت اطلاع را با انتخاب گزینشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دولت در سطح استان مركزی توزیع نموده است.

به گزارش ندای انقلاب، در این جزوات نگارنده سعی داشته با انتخاب گزینشی از فرمایشات معظم له القای حمایت مطلق ایشان از دولت و به ویژه جریان انحرافی را نماید.

گفته می شود جزوه مذكور توسط فردی بنام حسن.م تهیه گردیده كه در تهیه فیلم ظهور نزدیك است نیز نقش داشته است.