سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه روابط با همسایگان جزو اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است اظهار داشت: روابط با جمهوری ارمنستان ریشه در تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت دارد و سفر آقای احمدینژاد به ایروان در چارچوب رایزنی برای ارتقای روابط دوجانبه در دستور کار است و در پاسخ به سفر همتای ارمنیاش انجام خواهد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رامین مهمانپرست افزود: در این گونه سفرها معمولا اسنادی آماده امضا می شود و از آنجا که زمان بیشتری برای نهایی شدن این اسناد لازم بود، با توافق دو طرف قرار شد فاصله زمانی کوتاهی در سفر ایجاد شود.

وی با بیان اینکه این سفر به زودی انجام خواهد شد گفت: طرف ایرانی امور مربوط به اسناد را انجام داده و در برخی کشورها اسنادی که قرار است با کشوری امضا شود به مصوبه مجلس نیاز دارد که به لحاظ حقوقی برای امضای نهایی زمان بیشتری لازم است.