شنيدهها حاكي از اين است كه اولين گام براي در دست گرفتن اين مجموعه بزرگ اقتصادي، عزل مديرعامل اپراتور سوم است.

به گزارش فارس، اپراتور سوم تلفن همراه پیش از بهره‌برداری و در حال حاضر بیش از هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

اپراتور سوم تلفن همراه در حال حاضر زيرمجموعه "شستا " است.