این جریان اما بعد از شکست در این پروژه، دست به طراحی پروژهای بلند مدت زده که بر اساس این پروژه میبایست رسانههای همسو با جریان انحرافی در روزهای منتهی به پنج شنبه ۲۶ خرداد، جمعه ۱۰ تیر، شب یکشنبه ۲۶ تیر، جمعه ۴ آذر و شنبه ۱۹ آذر با تبلیغات گسترده فضایی غلیظتر از فضایی که در روزهای اخیر به راه انداخته بودند را ایجاد کنند.

به گزارش «فردا»، بر این اساس قرار است رسانه‌های جریان انحرافی در این روز‌ها به مردم هشدار بدهند که بلایی عظیم بر مردم و کشور نازل خواهد شد و هدف از این تبلیغات آن است که از یک سو کشور را حداقل به مدت شش ماه در التهاب فرو ببرند و از سوی دیگر تنها راه رهایی از این بلایا را میدان دادن به جریان انحرافی که ارتباط صمیمانه‌ای با جن‌گیران و رمالان دارد و می‌تواند از این طریق بر این بلایا فائق آیند جلوه دهند.

اما این تنها پروژه آن‌ها نخواهد بود، آنچنانی که در یکی از رسانه‌های این جریان اعلام شده تاریخ جدید نزول بلا بعد از ۱۹ آذر از روز ۲۰ آذر اعلام خواهد شد و بدین ترتیب اگر در این مدت هم اتفاقی نیفتاد این پروژه را با اندکی تغییر ادامه خواهند داد.

به نظر می‌رسد استراتژیست‌های جریان انحرافی به این نتیجه رسیدند که با التهاب آفرینی مداوم در کشور و ترویج خرافات در بین مردم و سوءاستفاده از عقاید پاک مذهبی مردم می‌توانند به اهداف شوم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود برسند.

گفتنی است، این جریان در ادعایی جالب عنوان کرده که رخ ندادن اتفاق شوم در روزهای اخیر به دلیل دعوت این جریان از مردم برای دعا جهت رفع بلا بوده است!

با این حال به نظر میرسد این تنها پروژه جریان انحرافی برای التهاب آفرینی در کشور و کمشدن فشارها و انتقادات بر روی این جریان نباشد و به زودی از سناریوهای تازه خود پردهبرداری خواهد کرد.