روزنامه خراسان نوشت:


با دستگیری رهبر یکی از فرقه های نوظهور مشخص شده که اعضای اصلی این فرقه با سوء استفاده از علایق معنوی افراد جذب شده به ویژه جوانان، اقدام به ایجاد ۲ شرکت هرمی کرده و مبالغ کلانی را تصاحب کرده اند.