به گزارش افکارنیوز، برای پریستیژ سیاسی عراق، گرفتن خرمشهر بسیار ارزشمند بود و برای پریستیژ سیاسی ما، از دست دادن آن بخش از خرمشهر بسیار خسارت بار. ما می توانستیم از خسارت جلوگیری کنیم.

بنی صدر مسئله را ندیده می گرفت. فریادهایی را که از داخل خونین شهر بلند بود، همان طور که به گوش ما می رسید و می دانستیم، نشنیده گرفت، همان طور که در بخش های مربوط به عدم کفایت او در مجلس گفتم و از خاطرات خودش نقل کردم(خاطرات منتشر نشده اش).

حتماً کسانی را که از آنجا فریاد می کشیدند و طلب کمک می کردند، با تشر و با تمسخر ساکت می کرد، و خلاصه حرفش این بود که شما که در جریانات سیاسی، در آن جریان دیگر قرار دارید، حالا هم از خرمشهر دفاع کنید. با این که فرمانده کل قوا بود و مسئول کار او بود و ارتش در اختیارش بود.»

منبع: حماسه مقاومت، بهمن دری اخوی، انتشارات «بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس - مدیریت ادبیات و انتشارات»، سال ۱۳۷۵ ص. ۲۲