به گزارش افکارنیوز، سند زیر اشاره‌ای است به گوشه‌ای از عیش و عشرت‌های دودمان پهلوی. براساس این سند، شهربانی تهران رقاصه‌ها و زنان کاباره‌ها را برای عیش شاهپورهای دربار پهلوی جمع آوری و ارسال می‌کرده است!!

موضوع: دربار شاهنشاهی


حجازی مدیر کافه دانسینگ شکوفه‌نو به یکی از دوستان خود اظهار داشته مشارالیه مجبور است غالباً یا چند نفر از رقاصه‌های خارجی را که به ایران می‌آورد در اختیار تیمسار سپهبد علوی مقدم و سرهنگ ملک‌ اسمعیلی رئیس اداره اماکن شهربانی بگذارد و بعضی اوقات نیز به دستور سرهنگ ملک اسمعیلی بعضی از رقاصه‌ها را به دربار برده و به شاهپورها معرفی می‌نماید و بیش از همه شاهپور محمودرضا و حمیدرضا در این کارها افراط و با زن‌های کاباره‌ها معاشرت می‌نمایند.