عکس/طبیب باشی دز زمان قاجار


عکس/طبیب باشی دز زمان قاجار