کیهان: نويسنده پايگاه ضدانقلابي خودنويس با اشاره به چاخان هاي اخير جريان رسانه اي اپوزيسيون خارج نشين نوشت: اين گفت وگويي است ميان من و وجدانم كه پاي اينترنت نشسته ام و غيرت بقيه را زيرسوال مي برم، دوباره ۲۲ خرداد آمد و من همچنان پاي اينترنت منتظرم تا كه خبري بيايد. پاي اينترنتم و هي سرود انقلابي شر مي كنم و مي گم رسيده وقته ايثار. پاي اينترنتم و هي مي نويسم، ما همه امشب الله و اكبر مي گوييم و ايران را به لرزه درمي آوريم و خودم نشستم اين ور دنيا فرسنگ ها دور پاي اينترنتم و مي نويسم پس غيرتتون كجا رفته؟ پاي اينترنتم و هي صفحه فيس بوكم رو الكي Refresh مي كنم. پاي اينترنتم و هي مي پرسم پس چرا ايران قيامت نمي شه. پاي اينترنتم و يك بار همه اين سوال ها رو از خودم نمي پرسم كه غيرتم كو.