محمد نبی حبیبی در خصوص حضور اطرافیان رئیس جمهور در لیست وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس نهم گفت: جریان انحرافی از مدتها قبل از دایره وحدت اصولگرایان خارج شده است و حتی عوامل این جریان از مدتها قبل اعلام کرده بودند که در انتخابات مجلس آتی رقیب اصولگرایان خواهند بود.

به گزارش مهر، وی افزود: اینکه این جریان خود را از جریان اصولگرایی خارج می داند مورد استقبال اصولگرایان است اما رئیس جمهور را با جریان انحرافی ممزوج نمی دانیم و معتقدیم بعد از روشن شدن ابعاد مختلف جرائم گروه انحرافی، این امید وجود دارد که احمدی نژاد از آنها تبری بجوید.

دبیر کل حرب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: اگر جریان محاکمات این گروه به خوبی انجام شود و اسناد و مدارک کامل در خصوص فساد آنها به رئیس جمهور ارائه شود، ایشان هوشیار تر از این است که از آنها تبری نجوید.

وی در پایان تاکید کرد: اگر رئیس جمهور همکاری داشته باشد تمایل داریم جریان انحرافی و ایشان را از هم جدا ببینیم.