محمدرضا خباز با اشاره به بودجه ی ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومانی که مصوب شد دولت آن را در راه حوادث غيرمترقبه مانند سيل، سرمازدگي، خشکسالي و... هزينه کند، گفت: اگر من بگويم دولت از مجموع مصوبات خود تنها بخشي را به اين مسأله اختصاص داد و بقيه پول قرار بود در جاهاي ديگر هزينه شود، تعجب خواهيد کرد.

به گزارش روزنامه قدس وی افزود: پس از مدتی شنیدیم در مصوبه آبانماه هیأت وزیران، این پول قرار شده در راههای دیگری هزینه شود که ما دی ماه متوجه این مصوبات شدیم.

خباز گفت: مثلاً قرار شده بود از پول حوادثغیرمترقبه ۱۰ میلیارد تومان به یکی از پروژه های عمرانی تهران پرداخت شود، یا اینکه قرار بود بیش از ۴۵ میلیارد آن برای خرید هواپیمای ریاست محترم جمهوری هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه خرید این هواپیما ارتباطی با ماجرای خرید در دولت اصلاحات ندارد، افزود: دولت در آبمانماه ۱۳۸۹ مصوب کرده بودند که یک هواپیمای جدید ایرباس ۳۳۰ برای ریاست جمهوری خریداری شود.

این نماینده مجلس اضافه کرد: مصوبه هیأت وزیران دیماه سال ۸۹ به دست ما رسید و ما در هیأت تطبیق با آن مخالفت کرده و به دولت بازگرداندیم.

خباز در پایان می گوید: نمي دانم آن هواپیما، سرانجام خريداري شد يا نه.