به گزارش عروج یکی از مشکلاتی که جریان انحرافی همواره از بدو به وجود آمدن با آن مواجه بوده نداشتن بدن رسانه ای است.
تا قبل از بر ملا شدن ماهیت اصلی، این جریان توانست تا با موج سواری از بخشی از نیروهای رسانه ای اصول گرا استفاده نماید اما با رو شدن دست این جریان و فاصله گرفتن نیروهای رسانه ای اصول گرا به ناچار به بدنه رسانه ای اصلاحطلبان چنگ اندازی نمود.
شنیده شده، جریان انحرافی موفق شده است، نیروهای جذبی از بخش رسانه ای اصلاحطلبان را که مدتها بدنبال آنها بوده است را با پرداخت های بیشتر بخدمت بگیرد.
این طیف از اصلاحطلبان که قبلا در نشریات زنجیره ای ومنطبق با خواست جریانات برون مرزی قلم می زده اند، در یک برنامه ریزی وسازمان دهی حساب شده وهمه جانبه وآموزشهایی برای جای گرفتن در قالبهای جدید، در رسانه های منتسب تقسیم شده اند(رسانه های مکتوب وفضای مجازی) تا از خدمات شایان آنها در جهت بازی جدید رسانه ای لیدر جریان انحرافی با تکیه بر مشی وگفتمان اصلاحات وبا رنگ وبوی جدید مورد بهره برداری قرار گیرند.(این اقدام موافق دیدگاه اصلاحطلبان هم بوده است)
گفته می شود اولین محصول چشم گیر این بخدمت گرفته شده ها ویژه نامه تحلیلی جن گیر ها ورمال ها بوده است که در تیراژ وسیعی به ضمیمه روزنامه تحت اشغال ایران منتشر شده است.
مطلعین اعلام می دارند این مطالب که دقیقا گفتمان اصلاحطلبان وفتنه گران واپوزسیون خارج از کشور می باشد ، به سفارش لیدر جریان انحرافی ومدیریت خط به خط آقای جوانفکر تهیه شده است وهدف اصلی آن افتتاح پروژه آشوب های رسانه ای علیه مخالفین جریان انحرافی و پیشبرد برنامه های آتی این منحرفین می باشد .