به گزارش فارس، هفته نامه ۹ دي در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف و به دادگاه ارجاع شد.

در جلسه امروز عنوان شد این نشریه زمینه مصوب اقتصادی نداشته اما در ۲ صفحه مجزا به مسائل اقتصادی می‌پرداخته است و در شماره اخیر خود نیز کاریکاتوری را خلاف اصول اخلاقی به چاپ رسانده است.

اين نشريه بدون تأييد هيئت نظارت اقدام به تغيير صاحب امتيازي نيز كرده است.